Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła protokół uzgodnień (MoU) z proaborcyjnym Europejskim Forum Parlamentarnym Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych (EPF) oraz Specjalnym Programem Badawczym ONZ ds. Ludzkiej Reprodukcji (HRP) – kluczowymi promotorami aborcji.

Deklarowanym celem sformalizowanego protokołu ustaleń jest mobilizacja woli politycznej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw, ze szczególnym naciskiem na cele zrównoważonego rozwoju 3.7 oraz 5.6, które mają na celu zapewnienie do 2030 r. powszechnego dostępu do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw reprodukcyjnych.

Świat znajduje się w połowie drogi do wyznaczonego na rok 2030 terminu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Europejskie Forum Parlamentarne Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych (EPF) skrytykowało niedawno Maltę za jej politykę pro-life, stwierdzając: Jako przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych jesteśmy przekonani, że dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji jest prawem podstawowym, które powinno być zagwarantowane wszystkim osobom oraz jest istotnym elementem opieki zdrowotnej.

Ustawodawcy pro-life muszą mieć świadomość, że protokół ustaleń koncentruje się na trzech kluczowych obszarach:

 • Zapewnienia wsparcia technicznego w celu promowania praw i polityk opartych na dowodach, zgodnych z wytycznymi normatywnymi WHO. Założenia te można znaleźć w Wytycznych WHO dotyczących opieki aborcyjnej, które stwierdzają: Wzmocnienie dostępu do kompleksowej opieki aborcyjnej w ramach systemu opieki zdrowotnej ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) związanych z dobrym zdrowiem i dobrostanem (SDG3) oraz równością płci (SDG5).
 • zmobilizowania parlamentarzystów do podnoszenia świadomości na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, ze szczególnym wsparciem dla krajów o niskich i średnich dochodach. Innymi słowy, celem są dzieci ubogich rodziców, żyjących złych warunkach ekonomicznych.
 • Dążenia do budowania potencjału, aby proaborcyjni parlamentarzyści i WHO mogli skuteczniej współpracować na rzecz poprawy dostępu do aborcji na całym świecie.

WHO jest znana z wykorzystywania swojej pozycji wiodącej organizacji zdrowotnej na świecie do zwiększania dostępu do aborcji. Kompleksowa opieka aborcyjna znalazła się na liście niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej już w 2020 r. w związku z pandemią.

WHO opublikowała niedawno na swojej stronie na Facebooku następujący wpis: Usługi aborcyjne to opieka zdrowotna. Dostęp do bezpiecznej aborcji chroni zdrowie kobiet i dziewcząt. Kapitał polityczny i społeczny parlamentarzystów to potężne dźwignie służące obronie i postępowi postępu w kwestiach zdrowia i praw, o których wiemy, że mogą być drażliwe i upolitycznione – powiedziała dr Pascale Allotey, dyrektor Departamentu Zdrowia Seksualnego i Reprodukcyjnego WHO, który obejmuje Specjalny program ONZ ds. Ludzkiej Reprodukcji (HRP).

- Nasze partnerstwo z Europejskim Forum Parlamentarnym Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych (EPF) oznacza silne zaangażowanie na rzecz zdrowia, praw seksualnych i reprodukcyjnych jako opartego na dowodach, odpowiedzialnego wyboru politycznego – dodała.

WHO podkreśla, że uznaje znaczenie parlamentarzystów jako aktywnych podmiotów przyczyniających się do ochrony zdrowia i praw poprzez pełnione przez nich podstawowe funkcje w zakresie prawodawstwa, rzecznictwa, odpowiedzialności i przydziału budżetu.

Ustawodawcy pro-life powinni zapoznać się ze szczegółami dyrektyw WHO i wytycznymi politycznymi dotyczącymi aborcji w dokumencie: Towards a supportive law and policy environment for quality abortion care: evidence brief, zawartym w dodatku do the Abortion Care Guideline (Wytycznych Dotyczących Opieki Aborcyjnej. Proponuje się w nim działania mające na celu stworzenie sprzyjającego środowiska dla wysokiej jakości opieki aborcyjnej, a w praktyce pozbawienie nienarodzonych dzieci prawa do życia.

Według WHO należy uchylić prawa, dotyczące kryminalizacji aborcji, np. ograniczenia związane ze stanem zaawansowania ciąży, obowiązkowymi okresami karencji, zezwoleniami na ingerencję osób trzecich (np. rodziców), ograniczeniami wobec usługodawców i sprzeciwem sumienia pracowników służby zdrowia, gdyż „tworzą one bariery w dostępie do aborcji i powodują negatywne skutki wpływając na powszechny dostęp do praw człowieka.

Zalecenia WHO dotyczące praw i polityki aborcyjnej:

 • Pełna dekryminalizacji aborcji.
 • Wycofanie stosowania praw i innych zarządzeń, które ograniczają dokonywanie aborcji ze względu na przyczyny.
 • Wprowadzenie legalnej aborcji w pełni dostępnej na życzenie kobiety, dziewczynki lub innej osoby w ciąży.
 • Zablokowanie stosowania prawa i innych zarządzeń zabraniających aborcji ze względu na stan zaawansowania ciąży.
 • Zakazanie obowiązkowych okresów oczekiwania na dokonanie aborcji.
 • Wprowadzenie prawa, aby była aborcja w pełni dostępna na prośbę kobiety, dziewczynki lub innej osoby w ciąży, bez zgody jakiejkolwiek innej osoby, organu lub instytucji.
 • Usunięcie stosowania wymogów określających, kto może przeprowadzać aborcje, również tych, które są niezgodne z wytycznymi WHO.
 • Wprowadzenie ochrony dostępu i ciągłości kompleksowej opieki aborcyjnej przed barierami powstałymi na skutek sprzeciwu sumienia.

WHO stara się również zapewnić, aby powszechne ubezpieczenie zdrowotne Universal health coverage (UHC) obejmowało aborcję.

Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, zademonstrował swoje proaborcyjne nastawienie, stwierdzając w swoich uwagach podczas konferencji, której współorganizatorem było Europejskie Forum Parlamentarne Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych (EPF), że powszechny dostęp do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego jest prawem człowieka, więc nie istnieje powszechna opieka zdrowotna bez włączenia do niej usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Wezwał więc do włączenie programu Zdrowia Seksualnego Reprodukcyjnego do podstawowej opieki zdrowotnej.

Tedros oświadczył: Zdrowie, prawa seksualne i reprodukcyjne są kamieniem węgielnym opieki zdrowotnej i muszą stanowić integralną część polityk, przepisów i budżetów regulujących powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Wysokiej jakości planowanie rodziny oraz zdrowie i prawa reprodukcyjne są istotnymi elementami powszechnej i podstawowej opieki zdrowotnej.

21 września 2023 r. w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odbędzie się spotkanie wysokiego szczebla w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Źródło: Life News, według opracowania Marie Smith, dyrektora Parlamentarnej Sieci ds. Krytycznych – 1 września 2023 r.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.