Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Publikujemy w całości bardzo ważny tekst tzw. Konsensusu Genewskiego, który po raz pierwszy od wielu lat przyznaje prawo do życia każdemu człowiekowi, także dzieciom nienarodzonym, definiuje zdrowie reprodukcyjne z wyłączeniem aborcji i podkreśla fundamentalną rolę rodziny. Dokument ten został podpisany w dniu 22 października br., we wspomnienie św. Jana Pawła II oraz wydanie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w Polsce o niezgodności aborcji eugenicznej z Konstytucją.

Powstał on z inicjatywy dyplomacji amerykańskiej prezydenta Donalda Trumpa i został podpisany przez 32 kraje w tym Stany Zjednoczone Ameryki, Polskę, Węgry, Białoruś, Egipt i Brazylię.

 

Deklaracja Konsensusu Genewskiego

dotycząca

Promocji Zdrowia Kobiet i Wzmacniania Rodziny

 

My, ministrowie i wysocy przedstawiciele rządów ,

Zamierzając zebrać się przy okazji Światowego Zgromadzenia Zdrowia w Genewie w Szwajcarii w 2020 r., aby dokonać przeglądu poczynionych postępów i wyzwań związanych z przestrzeganiem prawa kobiet do najwyższych osiągalnych standardów zdrowotnych; aby promować istotny wkład kobiet w zdrowie oraz siłę rodziny, w rozkwit prosperującego społeczeństwa; aby wyrazić nadrzędny priorytet, jakim jest ochrona prawa do życia, zobowiązując się do skoordynowanych wysiłków na forach wielostronnych; pomimo naszej niemożności spotkania się w Genewie z powodu globalnej pandemii COVID-19, solidarnie:

1. Potwierdzamy, że „wszyscy są równi wobec prawa” 1, a „prawa kobiet są niezbywalną, integralną i niepodzielną częścią wszystkich praw i podstawowych wolności człowieka”; 2

2. Podkreślamy, że „równe prawo mężczyzn i kobiet do korzystania ze wszystkich praw obywatelskich i politycznych”3 , a także ekonomicznych, społecznych i kulturalnych; „równe prawa, szanse i dostęp do zasobów oraz równy podział obowiązków rodzinnych między mężczyzn a kobiety oraz harmonijne partnerstwo między nimi mają kluczowe znaczenie dla dobrobytu ich samych/małżonków/par oraz ich rodzin”4 ; oraz że „kobiety i dziewczęta muszą mie

równy dostęp do wysokiej jakości edukacji, zasobów ekonomicznych i udziału w życiu politycznym, jak również do równych szans z mężczyznami i chłopcami w zakresie zatrudnienia, przywództwa i podejmowania decyzji na wszystkich poziomach”; 5

3. Potwierdzamy nieodłączną „godność i wartość osoby ludzkiej”6 , że „każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia”7 oraz zobowiązujemy się „umożliwić kobietom bezpieczne przejście przez ciążę i poród oraz zapewnić parom najlepsze szanse na posiadanie zdrowego dziecka ”; 8

4. Podkreślamy, że „w żadnym wypadku nie należy promować aborcji jako metody planowania rodziny”9 oraz że „wszelkie środki lub zmiany związane z aborcją w systemie opieki zdrowotnej mogą być określone wyłącznie na szczeblu krajowym lub lokalnym zgodnie z krajowym procesem legislacyjnym ”;10 Potwierdzamy, że „dziecko… potrzebuje specjalnej ochrony i opieki… przed oraz po urodzeniu”11 oraz „specjalne środki ochrony i pomocy powinny być podjęte w imieniu wszystkich dzieci” 12 , oparte na zasadzie dobra dziecka;

5. Potwierdzamy, że „rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa”; 13 że „macierzyństwo i dzieciństwo mają prawo do specjalnej opieki i pomocy” 14 , że „Kobiety odgrywają kluczową rolę w rodzinie” 15 oraz decydujący jest „wkład kobiet w dobro rodziny i rozwój społeczeństwa”; 16

6. Uznajemy, że „powszechne ubezpieczenie zdrowotne ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju związanych nie tylko ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem”17, ale również, że „zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub ułomności ”18, że„ przeważające ukierunkowanie systemów opieki zdrowotnej na leczenie chorób, a nie na utrzymywanie optymalnego zdrowia, również uniemożliwia podejście holistyczne ”;19 oraz że istnieją „potrzeby, które istnieją na różnych etapach życia jednostki”20, które razem wspierają optymalny stan zdrowia w ciągu całego życia, co pociąga za sobą zapewnienie niezbędnych informacji, umiejętności i troski o osiągnięcie jak najlepszych wyników zdrowotnych jak również o osiągnięcie pełnego potencjału ludzkiego;

7. „ Potwierdzamy wagę odpowiedzialności narodowej oraz podstawową rolę i odpowiedzialność rządów na wszystkich szczeblach w określaniu własnej drogi do osiągnięcia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z krajowymi kontekstami i priorytetami”21, w celu zachowania godności ludzkiej oraz wszystkich praw i wolności określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Ponadto my, przedstawiciele naszych suwerennych narodów, deklarujemy niniejszym we wzajemnej przyjaźni i szacunku nasze zobowiązanie do współpracy w celu:

Zapewnienia pełnego korzystania ze wszystkich praw człowieka i równych szans kobiet na wszystkich szczeblach politycznych, gospodarczych oraz życia publicznego;

Polepszenia i zabezpieczenia dostępu kobiet do korzyści zdrowotnych i rozwojowych, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, które muszą zawsze promować optymalny stan zdrowia, najwyższy możliwy do osiągnięcia standard zdrowia, bez aborcji;

Potwierdzenia , że nie ma międzynarodowego prawa do aborcji ani żadnego międzynarodowego zobowiązania ze strony państw do finansowania lub ułatwiania aborcji, zgodnie z wieloletnim międzynarodowym konsensusem, że każdy naród ma suwerenne prawo do wdrażania programów i działań zgodnych z ich prawem i polityką;

Zbudowania potencjału naszego systemu opieki zdrowotnej i zmobilizowania zasobów, aby wdrożyć programy zdrowotne i rozwojowe, które uwzględniają potrzeby kobiet i dzieci w trudnych sytuacjach i zwiększą powszechną opiekę zdrowotną;

Rozwoju wspierającej polityki zdrowia publicznego dla kobiet i dziewcząt, a także rodzin, w tym budowanie naszego potencjału w zakresie opieki zdrowotnej i mobilizowanie zasobów w naszych własnych krajach, dwustronnie i na forach wielostronnych;

Wspierania roli rodziny jako fundamentalnej dla społeczeństwa i jako źródła zdrowia, wsparcia i opieki; oraz

Angażowania się w cały system ONZ, aby realizować te uniwersalne wartości, uznając, że indywidualnie jesteśmy silni, ale razem jesteśmy silniejsi.

 

 

1 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. (1948). „Powszechna deklaracja praw człowieka” (art. 7). Paryż.

2 Czwarta Światowa Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Kobiet. (1995). „Deklaracja pekińska i platforma działania” (ust. 9). Pekin.

3 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. (1966). „Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych” (Artykuł 3). Nowy Jork.

4 Tamże. Międzynarodowa Konferencja Narodów Zjednoczonych na temat ludności i rozwoju. (1994). „Program działań Międzynarodowej Konferencji na temat Rozwoju Ludności” (rozdziały 8.25 i 63). Kair.

5 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. (2015). „Przekształcanie naszego świata: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” (paragraf 20). Nowy Jork.

6 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. (1948). „Powszechna deklaracja praw człowieka” (preambuła). Paryż.

7 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. (1966). „Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych” (Artykuł 6.1). Nowy Jork.

8 Międzynarodowa Konferencja Narodów Zjednoczonych na temat Ludności i Rozwoju. (1994). „Program działań Międzynarodowej Konferencji na temat Rozwoju Ludności” (sekcja 7.2). Kair.

9 Tamże. Sekcja 8.25.

10 Tamże.

11 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. (1959). „Deklaracja praw dziecka” (preambuła). Nowy Jork.

12 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. (1966). „Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych” (artykuł 10 [3]). Nowy Jork.

13 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. (1948). „Powszechna deklaracja praw człowieka” (217A [III], art. 16 ust. 3). Paryż.

14 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. (1948). „Powszechna deklaracja praw człowieka” (217A [III], art. 25 [2]). Paryż.

15 Czwarta Światowa Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Kobiet. (1995). „Deklaracja pekińska i platforma działania” (załącznik II, ust. 29). Pekin.

16 Tamże.

17 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. (2019). „Deklaracja polityczna ze spotkania wysokiego szczebla w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego” (ust. 5). Nowy Jork.

18 Międzynarodowa Konferencja Zdrowia. (1946). „Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia”. Nowy Jork.

19 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. (2000). „Dalsze działania i inicjatywy służące realizacji Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania” (paragraf 11). Nowy Jork.

20 Rada Gospodarczo-Społeczna ONZ. (1999). „Komisja ds. Rozwoju Społecznego: Raport z trzydziestej siódmej sesji” (Rozdział 1 [załącznik, ust. 3], w nawiązaniu do Programu działań Światowego Szczytu Rozwoju Społecznego). Nowy Jork.

21 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. (2019). „Deklaracja polityczna ze spotkania wysokiego szczebla w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego” (ust. 6). Nowy Jork.

Źródło: HHS.gov – 24 października 2020 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.