Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Dokument Dykasterii Nauki Wiary Dignitas infinita, tworzony przez pięć lat, zawiera papieskie magisterium ostatniej dekady.

Porusza tematy od wojny po ubóstwo, od przemocy wobec migrantów po przemoc wobec kobiet, od aborcji po surogację i eutanazję, od teorii gender po przemoc cyfrową. Pod artykułem publikujemy polskie tłumaczenie dokumentu.

Trzy pierwsze rozdziały dokumentu stanowią podstawę dla stwierdzeń zawartych w czwartym, poświęconym niektórym poważnym naruszeniom godności ludzkiej. Mowa o deklaracji Dignitas infinita Dykasterii Nauki Wiary, która upamiętnia 75. rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i potwierdza niezbędność koncepcji godności osoby ludzkiej w ramach antropologii chrześcijańskiej (Prezentacja).

Główną nowością dokumentu, który jest owocem pięcioletniej pracy, jest włączenie szeregu kluczowych tematów z najnowszego nauczania papieskiego, powiązanych z zagadnieniami bioetycznymi. Na zaproponowanej liście, która nie jest wyczerpująca, wśród sytuacji naruszenia godności ludzkiej, obok aborcji, eutanazji i macierzyństwa zastępczego, pojawiają się wojna, dramat ubóstwa i migrantów oraz handel ludźmi. Nowy dokument przyczynia się zatem do przezwyciężenia dychotomii istniejącej między tymi, którzy skupiają się wyłącznie na obronie rodzącego się lub kończącego się życia, zapominając o wielu innych atakach na ludzką godność, i odwrotnie, tymi, którzy koncentrują się tylko na obronie ubogich i migrantów, zapominając, że życie musi być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci.

Podstawowe zasady

Pierwsze trzy części deklaracji przypominają podstawowe zasady. Kościół, w świetle Objawienia, bezwzględnie podkreśla i potwierdza ontologiczną godność osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga, i odkupionej w Jezusie Chrystusie (1). Jest to niezbywalna godność, która odpowiada ludzkiej naturze, niezależnie od wszelkich przemian kulturowych (6) i jest otrzymanym darem, a zatem posiada ją na przykład nienarodzone jeszcze dziecka, osoba pozbawiona zmysłów, osoba starsza w agonii (9). Kościół głosi równą godność wszystkich ludzi, niezależnie od ich stanu życia i cech (17) i czyni to na podstawie objawienia biblijnego. Kobiety i mężczyźni są stworzeni na obraz Boga; Chrystus wcielając się potwierdził godność ciała i duszy (19), a zmartwychwstając objawił nam, że najwznioślejszą rację godności ludzkiej stanowi powołanie człowieka do uczestniczenia w życiu Boga (20).

Godność każdej osoby

Dokument kładzie nacisk na nieporozumienie wynikające ze stanowiska zwolenników wyrażenia godność osobowa, a nie godność ludzka, ponieważ jako osobę rozumieją jedynie istotę zdolną do posługiwania się rozumem. Zatem, jak twierdzą, godności osobowej nie posiadałoby nienarodzone jeszcze dziecko, podobnie jak niesamodzielna osoba starsza czy osoba z upośledzeniem umysłowym. W przeciwieństwie do tego, Kościół podkreśla, że godność każdej osoby ludzkiej, właśnie dlatego, że ma charakter istotowy, pozostaje niezależna od wszelkich okoliczności (24). Co więcej, stwierdza, że pojęcie godności ludzkiej bywa również nadużywane w celu uzasadnienia arbitralnego mnożenia nowych praw, z których wiele jest często sprzecznych z pierwotnie zdefiniowanymi, a nierzadko są one w sprzeczności z podstawowym prawem do życia, tak jakby miała być zagwarantowana zdolność do wyrażania i realizacji każdej indywidualnej preferencji lub subiektywnego pragnienia (25).

Wykaz sytuacji naruszenia godności 

Deklaracja przedstawia następnie listę niektórych poważnych naruszeń godności ludzkiej, a mianowicie wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazja i dobrowolne samobójstwo; ale także wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tortury zadawane ciału i duszy, wysiłki w kierunku przymusu psychicznego oraz wszystko co ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i młodzieżą; a także nieludzkie warunki pracy, w których traktuje się pracowników jak zwykłe narzędzia zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby.  Dokument wymienia również karę śmierci, która narusza niezbywalną godność każdej osoby ludzkiej niezależnie od wszelkich okoliczności (34).

Ubóstwo, wojna i handel ludźmi

Po pierwsze, istnieje dramat ubóstwa, jedna z największych niesprawiedliwości współczesnego świata (36). Następnie wymieniana jest wojna, tragedia, która zaprzecza ludzkiej godności i zawsze jest «porażką ludzkości». (38), do tego stopnia, że bardzo trudno jest dziś utrzymać racjonalne kryteria, które wypracowano w poprzednich wiekach, by mówić o możliwości «wojny sprawiedliwej». (39). Dalej mowa jest o trudzie migrantów, których życie jest zagrożone, ponieważ nie mają już więcej środków na założenie rodziny, pracę lub wyżywienie (40).

Następnie w dokumencie mowa jest o handlu ludźmi, który przybiera tragiczne rozmiary i jest definiowany jako podły proceder, hańba dla naszych społeczeństw, które uznają się za cywilizowane, zachęcając wyzyskiwaczy i klientów do poważnego rachunku sumienia (41). Wzywa również do walki z takimi zjawiskami jak handel organami ludzkimi, wykorzystywanie seksualne chłopców i dziewcząt, praca niewolnicza, w tym prostytucja, handel narkotykami i bronią, terroryzm i międzynarodowa przestępczość zorganizowana (42). Mowa jest również o nadużyciach seksualnych, które pozostawia głębokie blizny w sercu tego, który go doznaje. Jest to cierpienie, które może trwać przez całe życie i którego żadna skrucha nie jest w stanie naprawić (43).

Dalej mowa jest o dyskryminacji kobiet i przemocy wobec nich, wymieniając wśród tych ostatnich przymus aborcji, który dotyka zarówno matkę, jak i dziecko, tak często w celu zaspokojenia egoizmu mężczyzn oraz praktykę poligamii (45). Potępia zabójstwo kobiet (46).

Aborcja i macierzyństwo zastępcze

Następnie pojawia się wyraźne potępienie aborcji: Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia i przypomina się, że obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka (47). Zdecydowanie odrzuca się również macierzyństwo zastępcze, w wyniku których dziecko, niezmiernie wartościowe, staje się jedynie przedmiotem, praktykę która poważnie uwłacza godności kobiety i dziecka. Opiera się ona na wykorzystywaniu trudnej sytuacji materialnej matki. Dziecko jest zawsze darem, a nigdy przedmiotem kontraktu. (48)

Lista wspomina dalej o eutanazji i wspomaganym samobójstwie, mylnie określanym przez niektóre prawa jako godna śmierć, przypominając, że cierpienie nie powoduje utraty godności przez chorego, która jest jemu przynależna na sposób istotowy i niezbywalny (51).

Następnie mówi o znaczeniu opieki paliatywnej i unikaniu jakiejkolwiek terapii uporczywej lub interwencji nieproporcjonalnej, potwierdzając, że życie jest prawem, a nie śmierć, którą trzeba przyjąć, nie zadawać (52). Wśród poważnych naruszeń godności ludzkiej jest również odrzucanie osób niepełnosprawnych (53).

Wspomóż obronę życia

Teoria gender

Po potwierdzeniu, że należy unikać jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji, a zwłaszcza wszelkich form agresji i przemocy wobec osób homoseksualnych, potępiając jako sprzeczny z godnością ludzką fakt, że w niektórych miejscach niemało osób jest więzionych, torturowanych, a nawet pozbawianych dobra życia wyłącznie z powodu swojej orientacji seksualnej (55), dokument krytykuje teorię gender, będąca niezwykle groźną, ponieważ usuwa różnice, pod pretekstem, że wszyscy są równi (56).

Kościół przypomina, że życie ludzkie, we wszystkich jego elementach, fizycznych i duchowych, jest darem Bożym, który należy przyjąć z wdzięcznością i oddać na służbę dobru. Chcieć dysponować samym sobą, tak jak to zaleca teoria gender, bez względu na tę podstawową prawdę o ludzkim życiu jako darze, oznacza nic innego jak uleganie odwiecznej pokusie, by człowiek stał się bogiem (57).

Teoria gender stara się ona zaprzeczyć największej możliwej różnicy istniejącej między żywymi istotami: różnicy płciowej (58). Dlatego należy odrzucić wszystkie te próby, które zaciemniają odniesienie do nieusuwalnej różnicy płciowej między mężczyzną a kobietą (59).

Niekorzystna jest również ocena zmiany płci, która co do zasady jest ryzykiem zagrażającym wyjątkowej godności, jaką dana osoba otrzymała od momentu poczęcia, nawet jeśli nie wyklucza to możliwości, że osoba dotknięta anomaliami narządów płciowych, które są już widoczne przy urodzeniu lub które rozwinęły się później, może zdecydować się na pomoc medyczną w celu usunięcia tych anomalii. (60).

Przemoc cyfrowa

Listę uzupełnia „przemoc cyfrowa”, wspominając, że „za pośrednictwem mediów społecznościowych upowszechniają się nowe formy przemocy, takie jak cyberprzemoc” oraz że „Internet jest również kanałem rozpowszechniania pornografii i wykorzystywania osób w celach seksualnych lub hazardu” (61).

Deklaracja kończy się wezwaniem do tego, aby poszanowanie godności osoby ludzkiej, niezależnie od wszelkich okoliczności, znalazło się w centrum zaangażowania na rzecz dobra wspólnego i każdego systemu prawnego (64).

Pełną treść dokumentu można znaleźć w dziale Ekspertyzy: TUTAJ

 

Źródło: JZN – 4 kwietnia 2024 r.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.