Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Fundacja Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia oraz Pomorska Inicjatywa Pro-Life w dniu 2 kwietnia br. wystąpiły do Agnieszki Dziemianowicz-Bąk Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniem na temat stanowiska ws. następstw dla świadczeń ze strony państwa i samorządów dla kobiet brzemiennych w trudnej sytuacji w odniesienia do propozycji zmiany ustawy o planowaniu rodziny (wnioskowanej przez Platformę Obywatelską), która nie zawiera żadnych propozycji na temat kontynuowania tej pomocy.

Aspekt pomocy kobietom w ciąży jest niezwykle istotny, ale obecnie pomijany w debacie publicznej i w mediach. Tymczasem propozycja nowej ustawy dotyczącej aborcji nie proponuje żadnej pomocy dla kobiet brzemiennych w trudnych sytuacjach życiowych. Likwidacja podstawy prawnej dla udzielania tej pomocy, która obecnie znajduje się w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży grozi zamknięciem Domów Samotnej Matki i innych wartościowych dzieł pomocowych, gdyż oparcie ich działalności tylko na wsparciu społecznym nie będzie wystarczające.

Publikujemy pełny tekst listu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i prosimy o jego jak najszersze upowszechnianie.

Ten bardzo istotny aspekt problemu jest całkowicie pomijany w mediach głównego nurtu, a jest niezwykle ważny. Udało się nam zbudować w Polsce ponad 50 Domów Samotnej Matki, które bez zapewnienia ustawowej pomocy ze strony państwa i samorządów nie dadzą rady się utrzymać. Tych problemów jest więcej...

Bardzo prosimy o możliwie jak najszersze upowszechnianie treści tego wystąpienia.

Gdańsk, dn. 2 kwietnia 2024 r.

Sz. Pani dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W Sejmie RP na rozpatrzenie oczekuje projekt grupy Posłów Platformy Obywatelskiej „O świadomym rodzicielstwie”, zmierzający do zastąpienia obecnej ustawy „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”.

W ramach projektowanych rozwiązań nie przewiduje on kontynuowania rozwiązań, jakie zawiera ustawa O planowaniu rodziny w art. 2.1. Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są obowiązane do zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej w szczególności poprzez: 1) opiekę prenatalną nad płodem oraz opiekę medyczną nad kobietą w ciąży, 2) pomoc materialną i opiekę nad kobietami w ciąży, znajdującymi się w trudnych warunkach materialnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Mając powyższe na uwadze prosimy o udzielenie informacji na następujące pytania:

 Czy projekt „O świadomym rodzicielstwie” był konsultowany z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jeżeli tak, to jakie stanowisko zajęło Ministerstwo w tej sprawie?

 Jakie skutki materialne i organizacyjne może spowodować likwidacja wsparcia dla kobiet opisana w art. 2 obecnie obowiązującej ustawy?

 Na podstawie jakich przepisów i działań pomoc ta będzie mogła być kontynuowana?

 Jakie skutki może to spowodować dla funkcjonowania m.in.: Domów Samotnej Matki i Okien Życia?

 Czy i jakie rozwiązania prawne są przygotowywane, aby udzielać pomocy kobietom w ciąży znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i osobistej?

Jako środowiska zaangażowane w pomoc dla kobiet w ciąży w trudnej sytuacji życiowej, prosimy o odpowiedź, którą zamierzamy zamieścić w mediach.

W imieniu: Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia (-) Ewa Kowalewska

oraz Pomorskiej Inicjatywy Obywatelskiej Pro-life (-) Anna Mrozowicz (-) Waldemar Jaroszewicz

Do wiadomości: Media masowe

Źródło: KPLŻ, opracowanie własne – 2 kwietnia 2024 r.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.