Ważne! Stanowisko lekarzy oburzonych wystąpieniem Krajowej Rady Lekarskiej popierającym aborcję eugeniczną

Lekarze różnych specjalności, członkowie Okręgowych Izb Lekarskich w Polsce, wystosowali list otwarty do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL), w którym wyrażają swoje oburzenie stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej popierającym aborcję eugeniczną. Lekarze podkreślają, że nie zgadzają się, aby samorząd, w imieniu całego środowiska, przyzwalał na zabijanie najmłodszych pacjentów ze względu na ich stan zdrowia i szanse przeżycia. Zwrócono uwagę, że NRL nie ma prawa występować wbrew przysiędze lekarskiej tworząc stanowisko niezgodne z Kodeksem Etyki Lekarskiej.

 

LIST OTWARTY LEKARZY
DO PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

Warszawa, 21 listopada 2020 r.

Lekarze różnych specjalności, członkowie Okręgowych Izb Lekarskich w Polsce do:

Andrzej Matyja – prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Andrzej Cisło, Jacek Kozakiewicz, Krzysztof Madej – wiceprezesi NRL

Marek Jodłowski – sekretarz NRL

Artur Drobniak – zastępca Sekretarza NRL

Grzegorz Mazur- skarbnik NRL

Michał Bulsa, Jerzy Friediger, Dariusz Paluszek, Andrzej Wojnar – członkowie Prezydium

 

Szanowny Panie Prezesie!

szanowni lekarze Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej!

Jesteśmy oburzeni proaborcyjnym stanowiskiem NRL z 27 października 2020 roku. Jako lekarze należący do Okręgowych Izb Lekarskich w Polsce nie zgadzamy się, aby samorząd lekarski i to w imieniu całego środowiska, przyzwalał na zabijanie najmłodszych pacjentów ze względu na stan ich zdrowia i szansę przeżycia.

Naczelna Rada Lekarska nie może występować wbrew przysiędze lekarskiej, tworząc stanowisko niezgodne z kodeksem etyki zawodowej. Popieramy i podpisujemy się pod protestem doktor Barbary Antoniak, specjalisty ginekologii i położnictwa, który do Państwa został wcześniej przesłany.

Protestujemy w związku z opublikowanym w Gazecie Lekarskiej nr 11/2020 Stanowiskiem nr 118/20/P-VIII Prezydium NRL z dnia 27.10.2020 w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 w sprawie planowania rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży. Wypowiedź Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) jest niezgodna z jej ustawowymi zadaniami i w wielu punktach mija się z prawdą.

W myśl art. 39 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708) Naczelna Rada Lekarska (…) 1) sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez członków samorządu lekarzy;2) upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie.

W Kodeksie Etyki Lekarskiej i składanym przez lekarzy przyrzeczeniu, wywodzących się z myśli Hipokratesa, zawarte jest zobowiązanie, by „służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu od chwili poczęcia”. Oznacza to zakaz dokonywania przez lekarza zarówno aborcji, jak i eutanazji. Stanowisko Prezydium NRL popierające aborcję, jest zatem sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej i ustawowym zadaniem tego organu.

W opinii Prezydium NRL, w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu „wolnością obywatelską jest możliwość podejmowania decyzji” o przerwaniu ciąży przez matkę. Czy wypowiadanie się na temat wolności obywatelskiej jest zadaniem Prezydium NRL? Czy w przypadku osób, które z powodu wypadku lub ciężkiej choroby znajdą się w podobnym stanie, jak te ciężko chore dzieci, Prezydium NRL również uzna decyzję bliskich o poddaniu ich eutanazji za wyraz realizacji wolności obywatelskich?

Jaka jest różnica między zdiagnozowaną prenatalnie niepełnosprawnością dziecka a tą samą niepełnosprawnością, rozpoznaną po urodzeniu? Różnicą jest jedynie czas postawienia diagnozy – pacjent i jego choroba są tacy sami. Dziś konflikt dotyczy możliwości pozbawienia życia pacjenta przed 22 tygodniem jego życia prenatalnego; zapewne wkrótce spór przesunie się na późniejszy wiek chorego, jak to już się dzieje w niektórych krajach. Prezydium NRL nie może nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji swojej wypowiedzi.

Stwierdzenie przez Prezydium NRL, że „wszelkie działania medyczne powinny opierać się o najnowszą wiedzę medyczną i odkrycia cywilizacyjne” budzi niepokój, ze względu na pominięcie kwestii odpowiedzialności i brak odniesienia do Kodeksu Etyki Lekarskiej. Takie postawienie sprawy niesie za sobą akceptację przeprowadzania niczym nieograniczonych eksperymentów medycznych, klonowania człowieka, stosowania w medycynie zasad eugeniki.

Prezydium NRL w swoim stanowisku wykracza daleko poza meritum orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (stwierdzenie niezgodności aktualnej ustawy z Konstytucją RP). Prezydium NRL wyciąga na podstawie orzeczenia bezpodstawne, daleko sięgające wnioski o ograniczeniu dostępu do informacji dla kobiet, a lekarzy straszy rzekomą odpowiedzialnością karną za informowanie kobiet o możliwości dokonania aborcji eugenicznej za granicą, co ma znamiona manipulacji. Zakaz zabijania dzieci nienarodzonych w żadnym stopniu nie ogranicza rozwoju diagnostyki prenatalnej, chyba, że w opinii Prezydium NRL celem diagnostyki prenatalnej jest eugenika, a nie leczenie chorych dzieci.

Prezydium NRL nazywa kontynuację ciąży w przypadku choroby letalnej dziecka „uporczywą terapią”. Tymczasem według definicji wypracowanej w dniu 29.06.2008 w formie konsensusu Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia uporczywa terapia to stosowanie procedur medycznych w celu podtrzymywania funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, które przedłuża jego umieranie, wiążąc się z nadmiernym cierpieniem lub naruszeniem godności pacjenta. Uporczywa terapia nie obejmuje podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, łagodzenia bólu i innych objawów oraz karmienia i nawadniania, o ile służą dobru pacjenta. Kontynuacja ciąży nie jest procedurą medyczną, nie przyczynia się do cierpienia dziecka, nie narusza godności dziecka ani jego rodziny, przeciwnie, podkreśla jego godność. W przypadku kontynuacji ciąży po porodzie hospicyjnym, dziecko zostaje objęte paliatywną opieką, łagodzącą jego ewentualne cierpienia, a rodzina objęta zostaje pomocą psychologiczną i duchową, ułatwiającą przejście przez czas żałoby. Natomiast terminacja ciąży jest inwazją przyczyniającą się do ogromnego cierpienia dziecka, skazuje się go zwykle na śmierć z uduszenia i bez łagodzenia jego bólu, odziera dziecko z godności, a rodzinę pozostawia zwykle bez pomocy psychologicznej, bez możliwości dobrego przeżycia żałoby, za to z traumą dokonania aborcji.

Apel Prezydium NRL o rozwiązania legislacyjne ułatwiające funkcjonowanie rodzinom już po narodzeniu ciężko i nieuleczalnie chorych dzieci ma tylko wtedy sens, jeśli te dzieci będą się rodziły, a nie będą masowo eksterminowane.

Prezydium NRL stwierdza, że jako lekarze jesteśmy świadkami dramatów rodzin, rozpadu związków małżeńskich, pozostawiania chorych dzieci i najczęściej ich matek samym sobie w trudnej sytuacji osobistej i ekonomicznej (…), braku wysokiej jakości pomocy lekarskiej, psychologicznej oraz fizjoterapeutycznej. Czy w opinii Prezydium, aborcja stanowi tu jakieś rozwiązanie? Odpowiedź brzmi - wręcz przeciwnie; to aborcja w opinii psychologów doprowadza do utraty więzi w rodzinie i rozpadu małżeństw.

Z treści wypowiedzi Prezydium NRL wynika, że została ona sprowokowana nie tyle orzeczeniem Trybunału, co późniejszymi protestami na ulicach. Na transparentach protestujących pojawiało się hasło: „to jest wojna”. Istotnie, to jest wojna, w której ofiarami są matki i ich dzieci, a agresorami wszyscy, którzy optują za zabijaniem. My jako lekarze, a zwłaszcza nasi reprezentanci – Naczelna Rada Lekarska, mamy obowiązek stanąć w szeregach tej wojny po właściwej stronie, mamy walczyć o życie i godność naszych pacjentów, bez wartościowania i kalkulowania, kto zasługuje na naszą pomoc, a kto nie.

Refleksja nad toczącym się w przestrzeni publicznej sporem dotyczącym życia ludzkiego prowadzi do wniosku, iż jesteśmy świadkami niszczenia tradycyjnej etyki personalistycznej przez utylitaryzm. Jeśli zgodzimy się na to, że możemy jako lekarze decydować, które życie jest niewarte życia, to zaczniemy uczestniczyć w procedurach eutanazji i aborcji na życzenie, co już się stało w kilku krajach Europy oraz w Kanadzie. Jeśli sprzeniewierzymy się naszemu powołaniu służbie życia, staniemy się wykonawcami wyroków na chorych pacjentach.

Stanowisko wyrażone przez Prezydium NRL jest oparte na przesłankach pozamedycznych, nacechowane ideologicznie, niezgodne z zadaniami samorządu lekarskiego i przysięgą lekarską. Wobec powyższego jako lekarze czujmy się zmuszeni zgłosić niniejszy protest.

1. prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMED, Gdańsk

2. prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska, specjalista gastroenterologii dziecięcej, hepatolog, Warszawa

3. prof. dr hab. n. med. Anna Liberek, specjalista pediatrii i gastroenterologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

4. prof. dr hab. n. med. Tomasz Liberek, Klin. Nefrologii, Transplant. i Chorób Wewnętrznych GUM

5. prof. dr hab. n. med. Andrzej T. Radzikowski, specjalista pediatrii i gastroenterologii, Warszawa,

6. prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, spec. ginekologii i położnictwa, Warszawa,

7. prof. dr hab. n. med. Alina Midro, specjalista genetyki klinicznej, Białystok,

8. dr n. med. Henryk Midro, specjalista psychiatrii, Białystok,

9. dr n.med. Ewa Wasilewska, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii, Białystok,

10. dr hab. n.med. Andrzej Lewandowicz, specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, Warszawa,

11. dr n.med. Alicja Moszczyńska -Kowalska, specjalista okulista, Warszawa

12. dr n. med. Małgorzata Kępińska, specjalista pediatrii neonatologii, Wołomin

13. dr n. med. Elżbieta Kortyczko, specjalista pediatrii, specjalista neonatologii, Częstochowa

14. dr n.med. Anita Stola, specjalista pediatrii i neonatologii, Arizona,

15. dr n.med. Irena Bołtruszko, specjalista pediatrii, Warszawa,

16. dr n. med. Iwona Leszczyńska, specjalista otolaryngolog, Warszawa,

17. dr n.med. Dorota Rudzka, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, Wrocław

18. dr n.med. Waldemar Gołębiowski,specj. pediatrii, onkologii i hematol.oraz med. paliatywnej, Wrocław

19. dr n.med. Tomasz Dyrda, specjalista pediatrii, Cieszyn

20. dr n.** med. Stanisław Nitek, specjalista laryngolog, Ząbki,

21. dr Katarzyna Nitek, specjalista pulmonolog, Ząbki,

22. dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii, Warszawa,

23. dr Marzenna Koszańska, specjalista pediatrii, Warszawa,

24. dr Anna Gręziak, specjalista anestezjolog, Warszawa,

25. dr Waldemar Skibiszewski, spec. pediatrii, Ordynator Oddziału Pediatrii, Szpital Powiatowy, Głogów

26. dr Barbara Rogala, specjalista pediatrii i nefrologii, Wrocław

27. dr Grażyna Zofia Rojek, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, Zielonka,

28. dr Maria Jakubiak, specjalista medycyny rodzinnej, Warszawa,

29. dr Maria Kozera, specjalista chirurgii dziecięcej i onkologii, Warszawa,

30. dr Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa,

31. dr Małgorzata Bocheńska, internista, Warszawa,

32. dr Anna Żochowska, specjalista pediatrii i neonatologii, Garwolin,

33. dr Dariusz Rygier, pediatra specjalista medycyny rodzinnej, Garwolin,

34. dr Ewa Piesiewicz-Grzonkowska, pediatra, specjalista psychiatrii dziecięcej, Józefów,

35. dr Ewa Górecka, specjalista okulista, Ząbki,

36. dr Wiesława Kwolak, specjalista chorób wewnętrznych, Warszawa,

37. dr Anna Szopa-Tyszecka. specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, Warszawa,

38. dr Aleksandra Baryła, specjalista ginekologii i położnictwa, NFPMC, Warszawa,

39. dr Ewa Ślizień-Kuczapska, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa,

40. dr Anna Rutowska, specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, Warszawa,

41. dr Grażyna Kozak, specjalista chorób wewnętrznych, Radzymin,

42. dr Bogumiła Sawicka, specjalista psychiatrii, Radzymin,

43. dr Hanna Polanowska, specjalista dermatolog, Warszawa,

44. dr Agnieszka Leleń, specjalista pediatrii, Ząbki,

45. dr Andrzej Niemirski, specjalista medycyny Rodzinnej, Radom,

46. dr Aneta Boruta, laryngolog, Siedlce,

47. dr Magdalena Konecka, specjalista pediatrii, Wrocław,

48. dr Renata Mozrzymas, specjalista pediatrii metabolicznej, gastrolog, Wrocław,

49. dr Hanna Konieczna, specjalista pediatrii, Wrocław,

50. dr Iwona Krzyżowska-Dąbrowska, specjalista pediatrii, Warszawa,

51. dr Barbara Leszczyńska, specjalista pediatrii, Warszawa,

52. dr Iwona Daniluk, specjalista onkologii dziecięcej, Mysłowice,

53. dr Leszek Kopeć, specjalista medycyny rodzinnej, Radom,

54. dr Albert Kopeć, lekarz, Radom

55. dr Marta Kolata, psychiatra, Warszawa,

56. dr Jadwiga Kazana, stomatolog, specjalista protetyki stomatologicznej, Radom.

57. dr Lucyna Wiśniewska, spec. neurologii, spec. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, Radom,

58. dr Danuta Krajewska, specjalista chirurgii, Radom,

59. dr Barbara Borzęcka, specjalista pediatrii Radom,

60. dr Teresa Stępień, specjalista pediatrii, specjalista medycyny rodzinnej, Radom,

61. dr Jadwiga Szczerbicka, internista, specjalista medycyny rodzinnej, Radom.

Źródło: WPolityce – 22 listopada 2020 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.