Więzi rodzinne Polaków – silne i stabilne

Jak silnie Polacy są związani ze swoimi rodzinami? Więzi rodzinne w Polsce cechują się dużą siłą i stabilnością. Wpływa na to nie tylko terytorialna koncentracja (charakterystyczna dla większości rodzin), ale również powiązana z tym, utrzymująca się na wysokim poziomie częstotliwość spotkań z bliskimi oraz skala zażyłych relacji między krewnymi. W ten sposób CBOS podsumował wyniki swoich badań przeprowadzonych w lutym 2019 r.

Ponad 72 proc. respondentów deklaruje, że większość członków ich najbliższej rodziny mieszka blisko siebie – w tej samej miejscowości, gminie lub w różnych, ale nieodległych od siebie miejscowościach. Jedna piąta (20 proc.) wskazuje, że ich najbliżsi krewni są rozproszeni po Polsce, a tylko 7 proc. – że po świecie. Na przestrzeni ostatnich 20 lat niewiele się w tej kwestii zmieniło – większość rodzin była i nadal jest skoncentrowana terytorialnie.

Większość Polaków utrzymuje intensywne kontakty z członkami najbliższej rodziny. Najczęstsze są spotkania z rodzicami, które co najmniej raz w tygodniu deklaruje blisko trzy czwarte ankietowanych (73%). Około 62 proc. badanych przynajmniej raz w tygodniu widuje się z wnukami i niemal tyle samo – z dorosłymi dziećmi mieszkającymi osobno (59 proc.).

Częste, choć mniej intensywne, są także kontakty osobiste z teściami (co najmniej raz w tygodniu spotyka się z nimi 45 proc.), przyjaciółmi i bliskimi znajomymi (43 proc.), rodzeństwem (37 proc.) oraz z dziadkami (35 proc.), przy czym z tymi ostatnimi znaczna część respondentów widuje się raz w miesiącu (39 proc.). Na tym tle sporadyczne są spotkania z dalszymi krewnymi.

Ogromna większość badanych (95 proc.) utrzymuje bliskie, przyjacielskie relacje z co najmniej jednym członkiem rodziny – przeciętnie z około siedmioma. Tylko 3 proc. nie jest w zażyłym kontakcie z żadnym krewnym. W ciągu ostatnich sześciu lat skala bliskich kontaktów w ramach rodziny nie zmieniła się znacząco.

Polacy najczęściej spotykają się z rodziną z okazji świąt kościelnych (w zależności od święta takie spotkania deklaruje od 89 proc. do 95 proc.) oraz na uroczystościach rodzinnych, takich jak chrzciny, pierwsza komunia, ślub czy pogrzeb (96 proc.) lub imieniny i urodziny (89 proc.). Ośmiu na dziesięciu deklaruje również spotkania bez specjalnej okazji (81 proc.) lub w zwykłe weekendy (81proc.). Dwie trzecie (68 proc.) spędza czas z bliskimi zazwyczaj w długie weekendy, w trakcie wakacji i urlopów.

Rzadziej okazjami do spotkań rodzinnych są: Nowy Rok (58 proc.), sylwester (43 proc.) – których to popularność w tym względzie jeszcze zmalała w ostatnich sześciu latach – a najrzadziej święta państwowe (27 proc.).

[Na podstawie komunikatu CBOS (nr 61/2019) z badań własnych „Więzi rodzinne” (opr. M.Feliksiak)]
Zdjęcie ilustracyjne: Unsplash (CoWomen) – FP

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.