Ustawa "Mama 4 plus" o tzw. matczynych emeryturach - przyjęta!

Senat przyjął w piątek (1 lutego) ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym – tzw. "Mama 4 plus". Ustawa przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Ustawa trafi teraz do podpisu przez prezydenta.

Projekt ustawy powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z myślą o uhonorowaniu osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i przez lata zajmowały się potomstwem rezygnując z pracy zawodowej lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci. „Doceniamy ich trud wychowawczy. Po latach wyrzeczeń żyją dzisiaj na skraju ubóstwa, bez prawa do minimalnej emerytury lub ze świadczeniem daleko poniżej tej granicy” -  mówi Elżbieta Rafalska, szefowa resortu.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 57 senatorów, nikt nie był przeciw, 26 senatorów wstrzymało się od głosu.
 
O świadczenie w ramach programu "Mama 4 plus" będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. Świadczenie będzie przysługiwało także ojcom czworga dzieci po osiągnięciu 65 lat, w razie śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci. Prawo do świadczenia będą miały także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności.
 
Wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie można składać od planowanego dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 marca br. Świadczenie będzie mógł przyznać na wniosek osoby zainteresowanej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej. Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury, która po marcowej waloryzacji będzie wynosiła 1100 zł brutto.
 
Według szacunków MRPiPS z nowych przepisów skorzysta około 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty, oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury. W budżecie państwa na 2019 r. na program "Mama 4 plus" zagwarantowano około 801,3 mln zł.
 
[Na podstawie serwisu informacyjnego PAP via Deon - 01.02.2019 r.]

Zdjęcie: MorgueFile (anitapeppers) - FP

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.