Międzynarodowy Kongres Rodziny 2017 'Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie'

baneruyuyW centrum uwagi Międzynarodowego Kongresu Rodziny znajdą się więzi małżeńskie i rodzinne. Kongres odbędzie się w dniach 17 - 19 marca 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5.

Pierwszy dzień – 17 marca – tematyka kongresu zajmie się sytuacją polskich rodzin na emigracji. Prelegentami w tym dniu będą między innymi: ks. dr Przemysław Drąg, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin –  „Głoszenie Ewangelii rodziny jako fundament więzi małżeńskich i rodzinnych w środowiskach emigracji polonijnej”, ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz – „Budowanie więzi małżeńskiej a emigracja z perspektywy poradnictwa rodzinnego”, senator Antoni Szymański – „Rodzina i potrzeba jej wzmocnienia w centrum polityki społecznej państwa”.

Drugi dzień – 18 marca – tematyka kongresu obejmie problemy: dojrzałości do zawarcia małżeństwa, roli komunikacji i konfliktów w budowaniu więzi małżeńskiej, a także o  znaczeniu więzi pomiędzy małżonkami przeżywającymi problemy prokreacyjne.

Trzeci dzień – 19 marca – to tematyka budowanie więzi w rodzinie. Głos zabiorą m. in. : ks. abp Henryk Hoser – „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę  – nasze zadania w ochronie i promowaniu rodziny”, mgr Zofia Kończewska- Murdzek – „Znaczenie wartości w budowaniu więzi w rodzinie” oraz prof. Stanisława Steuden – „Godność osoby jako podstawa relacji z osobami starszymi w rodzinie i w społeczeństwie”.

Organizatorami spotkania są Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

PROGRAM KONFERENCJI

PIĄTEK – 17 MARCA – DZIEŃ POLONIJNY

8.00 Msza Święta na rozpoczęcie dnia polonijnego, Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP na Bielanach

AULA JANA PAWŁA II

9.30 Uroczyste rozpoczęcie

Słowo Wprowadzające - ks. prof. Mieczysław Ozorowski, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW

Sesja I

10.00 Rodzina i potrzeba jej wzmocnienia w centrum polityki społecznej państwa - senator Antoni Szymański, zastępca przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, Gdańsk

10.15 Głoszenie Ewangelii rodziny jako fundament więzi małżeńskich i rodzinnych w środowiskach emigracji polonijnej – ks. dr Przemysław Drąg, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin

10.40 Budowanie więzi małżeńskiej a emigracja z perspektywy poradnictwa rodzinnego ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, Uniwersytet Opolski

11.10 Modlitwa małżeńska fundamentem budowania więzi małżeńskiej wystawionej na próbę ze względu na emigrację – dr hab. Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady ds. Rodziny przy Episkopacie Polski

11.35 Rodzina i małżeństwo w świetle badań empirycznych środowisk polonijnych w Niemczech – ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz, Fundacja "Popieram Rodzinę"

12.00 Duszpasterstwo rodzin polskich we Francji w kontekście historyczno-pastoralnym ks. dr Robert Czarnowski, Polska Misja Katolicka we Francji

12.20 Polskie rodziny wobec migracji zarobkowych – ujęcie z perspektywy dzieci em. prof. UW, dr hab. Krystyna Ostrowska, EDU Research Polska

12.45 – przerwa obiadowa

Sesja II

14.00 DE FAMILIA NUMQAM SATIS- Poradnictwo Rodzinne w Polskich Misjach Katolickich Europy Zachodniej – ks. dr Józef Młyński, Tarnów

14.25 Stosowanie ekologicznych metod rozpoznawania płodności czynnikiem umacniającym więź małżeńską – ks. dr hab. Andrzej Pryba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

14.50 INER Cycle oraz Platforma Informacyjna Poradni Rodzinnych jako nowoczesne narzędzia informatyczne w służbie rodzinie na emigracji – dr Agnieszka Chrobak Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Wrocław

15.15 Komu w drogę, temu ABS, czyli szóste przykazanie nie zna granic mgr Wiesław Gajewski, Fundacja Czyste Serca, Bydgoszcz

15.40 WDŻ – Demontaż norm seksualności. Skutki dla naszych dzieci i dla społeczeństwa Zachód – Polska – mgr Magdalena Czarnik, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, Kraków

16.00 – przerwa kawowa

Sesja III

16.30 Krzyż w małżeństwie i rodzinie – mgr Wiesława Kowalska, Apostołka Życia na siedmiu kontynentach

16.45 Jak pielęgnować piękną miłość małżeńską w warunkach emigracyjnej rozłąki Marta i Henryk Kuczajowie, Diecezjalna Para Małżeńska Doradców Życia Rodzinnego Archidiecezji Krakowskiej

17.00 Osamotnienie jako element braku więzi w małżeństwie na przykładzie emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii – mgr lic. Katarzyna Bilska, Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii

17.15 Razem ku wieczności – Anna i Tadeusz Burzyńscy, Duszpasterstwo Rodzin przy Kościele Polskim w Rzymie

17.30 Wykorzystanie talentów w małżeństwie do budowania najlepszego zespołu świata – metoda powstała na podstawie badań Instytutu Gallupa – lic. Sylwia Kijas i lic. Anna Pomorska, Polska Misja Katolicka Niemcy/Radom

17.40 JA...ślubuję ci miłość wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczę aż do śmierci ... i emigracja tego nie zmieni – Mirosława i Jarosław Pakurowie Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw Sychar, Gdańsk

18.00 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego na krańcach świata, na wyciągnięcie ręki dzięki aplikacji Powerbank for Life – mgr Katarzyna Pazdan, Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na Jasnej Górze

18.15 Wierność na emigracji. Próba czy szansa? – Ewa i Tomasz Lenartowie, Polska Misja Katolicka w Szwajcarii

18.30 Sytuacja duszpasterstwa rodzin w Rosji – ks. dr Jerzy Steckiewicz, Wikariusz Biskupi Kolegium Teologiczne w Kaliningradzie

18.45 Sytuacja duszpasterstwa rodzin na Białorusi - ks. dr Andrzej Steckiewicz, Wikariusz Generalny Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej

SOBOTA – 18 MARCA – BUDOWANIE WIĘZI W MAŁŻEŃSTWIE

8.30 Msza Święta – przewodniczy: ks. kard. Kazimierz Nycz Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP na Bielanach

AULA JANA PAWŁA II

9.45 Uroczyste rozpoczęcie – ks. prof. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW

Słowo Wprowadzające - ks. kard. Kazimierz Nycz

Ogłoszenie Laureatów Konkursu BUDOWAĆ DOM NA SKALE

Sesja I

11.30 Dojrzałość do zawarcia małżeństwa – syndrom Piotrusia Pana – mit czy rzeczywistość? prof. UKSW Maria Ryś, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

12.00 Różnice psychiczne między kobietami i mężczyznami a budowanie więzi w małżeństwie – dr Maria Jankowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

12.30 – 13.30 - przerwa obiadowa

Sesja II

13.30 Istota więzi w małżeństwie – dr Irena Grochowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

14.00 Okazywanie uczuć a budowanie więzi w małżeństwie – prof. KUL Urszula Dudziak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

14.30 Komunikacja i konflikty w małżeństwie a budowanie więzi – dr Paweł Kwas, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

15.00 Intymność relacji w małżeństwie – mgr Małgorzata Walaszczyk, Dyrektor Poradni Rodzinnej Warszawa

15.30 – 16.00 - przerwa kawowa

Sesja III

16.00 Przygotowanie się do roli matki i do roli ojca – dr Urszula Tataj-Puzyna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

16.30 U źródeł komunii jedności małżeńskiej według Jana Pawła II – dr Jolanta Kraśniewska Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

17.00 Znaczenie więzi pomiędzy małżonkami przeżywającymi problemy prokreacyjne dr Ewa Ślizień-Kuczapska, Warszawski Uniwersytet Medyczny

17.30 Dyskusja

18.00 Sesja posterowa

NIEDZIELA – 19 MARCA – BUDOWANIE WIĘZI W RODZINIE

8.30 Msza święta – przewodniczy: ks. abp Henryk Hoser, Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

AULA JANA PAWŁA II

Sesja I

9.45 – Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę – nasze zadania w ochronie i promowaniu rodziny - ks. abp Henryk Hoser

10.30 Znaczenie więzi w rodzinie - dr Dagmara Musiał, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

11.00 Znaczenie wartości w budowaniu więzi w rodzinie – mgr Zofia Kończewska-Murdzek Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, mgr Maria Murdzek-Wierzbicka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, mgr Jan Wierzbicki, Lublin

11.45 Wychowanie dzieci w rodzinie w ujęciu Jana Pawła II – prof. KUL Alina Rynio, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

12.15 Uwarunkowania rozwoju więzi pomiędzy rodzicami a małymi dziećmi – mgr Monika Guzewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dyskusja

13.00 – 14.00 - przerwa obiadowa

Sesja II

14.00 Inteligencja emocjonalna rodziców a ich więzi z dorastającymi dziećmi – dr Katarzyna Knopp, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

14.30 Rola tradycji rodzinnych w budowaniu więzi w rodzinie – prof. UKSW Wanda Zagórska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Anna Lipska, Warszawa

15.00 Godność osoby jako podstawa relacji z osobami starszymi w rodzinie i w społeczeństwie prof. Stanisława Steuden, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

15.30 – 16.00 - przerwa kawowa

Sesja III

16.00 Więzi między rodzicami i dzieckiem z chorobą nowotworową – prof. UKSW Elżbieta Trzęsowska-Greszta, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

16.30 Więzi między rodzicami i dzieckiem z zaburzeniami jedzenia – dr Małgorzata Starzomska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

17.00 Dyskusja

Organizatorzy:

Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Współorganizatorzy:

Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio

Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej

Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich w Niemczech i w Austrii

Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny Rötzera

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW

Program do pobrania

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.