Bezpieczna zabawa

Monitoring i prewencja w miejscach zagrożonych zjawiskiem prostytucji oraz seksualnego wykorzystywania osób nieletnich

 

Policja zachodniopomorska podejmuje wielokierunkowe działania w ramach przedsięwzięć ukierunkowanych na zapobieganie zjawisku uprawiania nierządu w różnych jego postaciach.

Ponieważ w miesiącach wakacyjnych okresowo nasila się zjawisko prostytucji wśród nieletnich, zwłaszcza na terenie dworców, budynków dworcowych, hipermarketów w dużych aglomeracjach, stąd niezbędne było wzmożenie działań prewencyjnych i operacyjnych w tym zakresie.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego podjęto czynności, mające na celu ujawnianie nieletnich prostytuujących się oraz dorosłych korzystających z tego rodzaju usług. Do zadań tych włączeni zostali wszyscy policjanci służb kryminalnych oraz prewencji, a
w szczególności specjaliści ds. nieletnich i dzielnicowi, pod kątem przeciwdziałania prostytucji nieletnich. Podczas podjętych czynności ujawnienia i ograniczenia zjawiska prostytucji nieletnich dokonano:

Rozpoznania i regularnej kontroli miejsc, w których gromadzą się nieletni mogący zajmować się świadczeniem usług seksualnych

Legitymowano osoby nieletnie przebywające bez opieki, szczególnie w porze wieczorowej i nocnej.

Prowadzono rozpoznanie przez służby kryminalne i prewencyjne środowisk zagrożonych prostytucją, okolic dyskotek, salonów gier, promenad, skwerów, parków, stacji benzynowych, dworców PKP, PKS.

Prowadzono działania mające na celu ujawnianie osób nakłaniających nieletnich do uprawiania prostytucji.

Systematycznie określano zadania dla służb patrolowo–interwencyjnych, a także zlecono prowadzenie rozpoznania przez pion operacyjny.

Patrolowano drogi krajowe pod kątem ujawnienia osób nieletnich trudniących się prostytucją.

Patrolowano tereny przyległe do jednostek wojskowych, gdzie według posiadanych informacji mogą przebywać osoby trudniące się prostytucja.

Zwracano szczególną uwagę podczas spotkań z rodzicami, wychowawcami
i młodzieżą na zagrożenia i niebezpieczeństwa związane z prostytucją nieletnich.

W czasie prowadzonych spotkań w placówkach wypoczynkowych w pasie nadmorskim zwracano uwagę kadrze kierowniczej oraz wychowawcom na występujące zagrożenia związane z nakłanianiem nieletnich do uprawiania prostytucji celem osiągnięcia korzyści majątkowej.

Efektywność pracy Policji w zakresie zapobiegania zjawisku prostytucji nieletnich
w znacznym stopniu zależy od podjęcia wczesnych, intensywnych, spójnych działań instytucji i organizacji ukierunkowanych na pomoc nieletnim i ich rodzinom.