Załóż Krąg Dyskusyjny Regulamin Deklaracja ideowa Formularz zmian Formularz sprawozdania Drzewo tematyczne

Regulamin Kręgu Dyskusyjnego Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia

I. Założenia ogólne
1. Krąg Dyskusyjny (dalej: Krąg) jest dziełem edukacyjnym Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia (KPLŻ) i jako takie nie jest nastawione na zysk.
2. Nazwa: Krąg Dyskusyjny KPLŻ jest nazwą zastrzeżoną
3. Celem działalności Kręgu jest szerzenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, zgodnie z założeniami ideowymi KPLŻ.
4. Krąg gromadzi się wokół Prowadzącego/cej Krąg i jest grupą nieformalną.
5. Ze spotkań Kręgu mogą korzystać wszyscy zainteresowani tematyką KPLŻ, ale przede wszystkim członkowie KPLŻ.
6. Spotkania Kręgu mogą odbywać się w każdym godziwym miejscu (przy parafii, szkole, bibliotece itp.).
7. Częstotliwość spotkań Kręgu zależy od możliwości i potrzeb osoby prowadzącej i uczestników, jednak nie odbywają się one częściej niż raz w tygodniu i nie rzadziej niż raz w miesiącu.
8. Krąg powoływany jest na okres jednego roku, po którym może nastąpić przedłużenie jego działalności lub może zostać zamknięty.
9. Uczestnicy Kręgu nie są zobowiązani do żadnych opłat chyba, że będą to dobrowolne datki przeznaczone na jakiś cel związany z pracą Kręgu lub KPLŻ.
10. Zarząd KPLŻ powołuje Radę Programową Kręgów, która koordynuje ich pracę.

II. Prowadzący Krąg
1. Kandydat na Prowadzącego Krąg:
a) Powinien być członkiem KPLŻ,
b) pożądane jest, aby miał ukończony przynajmniej jeden z wymienionych: kurs przygotowawczy do pracy w Katolickich Poradniach Rodzinnych, kurs przygotowawczy dla nauczycieli przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie", podyplomowe studium rodziny, diecezjalne studium rodziny, studia teologiczne, lub kursy pro-life organizowane przez HLI-Europa;
c) przedstawia list polecający od jednej z wymienionych osób: duszpasterza (proboszcza, Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin, Diecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia lub innego duszpasterza ruchu/grupy); Instruktorki Diecezjalnej Poradnictwa Rodzinnego; Prezesa jednej z organizacji pro-life należących do Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia lub Forum Kobiet Polskich "Kobieta w świecie współczesnym".
2. Kandydat zostaje delegowany na stanowisko Prowadzącego Krąg przez Radę Programową Kręgów oraz zatwierdzony przez Ewę Kowalewską w imieniu Zarządu KPLŻ i może zostać przez niego odwołany.
3. KPLŻ zastrzega sobie prawo do sprawdzania pracy Prowadzącego Krąg.

III. Prawa Prowadzącego Krąg
1. Prowadzący Krąg otrzymuje od KPLŻ materiały i pomoce, które obejmują: konspekt do prowadzenia spotkań Kręgu, literaturę uzupełniającą lub wypisy. W/w mogą być również udostępnione przez wypożyczenie. Dodatkowo, (w miarę możliwości Klubu) dla pogłębienia swojej wiedzy, Prowadzący Krąg będzie otrzymywał nieodpłatnie po 1 egz. czasopism o charakterze pro-life.
2. Prowadzący Krąg ma pierwszeństwo w uzyskaniu materiałów HLI-Europa na preferencyjnych warunkach.
3. Prowadzący Krąg ma prawo do nieodpłatnego uczestnictwa w Konferencjach organizowanych przez KPLŻ lub współpracującą z nim HLI-Europa.
4. Udział w obowiązkowych spotkaniach jest nieodpłatny.

IV. Obowiązki Prowadzącego Krąg
1. Prowadzący Krąg reprezentuje KPLŻ w tym zakresie, w którym się tego podjął na podstawie podpisanej z w/w umowy.
2. Prowadzący Krąg (z pomocą uczestników) jest odpowiedzialny w całości za organizowanie spotkań Kręgu (tj. przygotowanie lokalu, potrzebnego sprzętu np. rzutnika lub TV+Video, oraz zapewnienie porządku), poinformowanie uczestników, a także w razie potrzeby, zaproszenie prelegentów i uzgodnienie warunków ich udziału w spotkaniu.
3. Prowadzący Krąg przygotowuje przebieg spotkania korzystając z konspektu i pomocy otrzymanych od KPLŻ.
4. Raz na kwartał Prowadzący Krąg wypełnia formularz sprawozdawczy i przesyła w/w do Rady Programowej. Utrzymuje również korespondencję z Klubem.
5. Do obowiązków Prowadzącego Krąg należy uczestnictwo raz do roku w organizowanych przez KPLŻ Spotkaniach dla Prowadzących.
6. Prowadzący Krąg angażuje się w jego działalność społecznie.

 

Do wiadomości zainteresowanych podajemy tekst umowy z Prowadzącą/ym Krąg Dyskusyjny

Umowa pomiędzy Zarządem Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia (KPLŻ) z siedzibą w Gdańsku
Wrzeszczu ul. Jaśkowa Dolina 47/1A, reprezentowanym przez Ewę Kowalewską, a ........................ (Prowadzącą Krąg), zamieszkałą w ........................................................................................................, na prowadzenie Kręgu Dyskusyjnego KPLŻ

1. Zarząd KPLŻ zgodnie z załączonym regulaminem deleguje ................ na Prowadzącą Krąg Dyskusyjny KPLŻ nr ........................... (dalej: Krąg) w ................................ na okres 1 roku.
2. Zarząd KPLŻ zobowiązuje się do pomocy Prowadzącej Krąg zapisanej w Regulaminie Kręgu w punkcie III "Prawa Prowadzącego Krąg".
3. Prowadząca Krąg reprezentuje KPLŻ w zakresie zorganizowania i utrzymywania działalności Kręgu w czasie obowiązywania umowy.
4. Prowadząca Krąg zobowiązuje się do przestrzegania w całości regulaminu Kręgu, a także do czuwania nad zgodnością merytoryczną spotkań z założeniami ideowymi KPLŻ.
5. Prowadząca Krąg obejmuje swoje obowiązki w dniu odesłania do Zarządu KPLŻ jednego egzemplarza niniejszej umowy wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszenia Działalności Kręgu Dyskusyjnego (decyduje data stempla pocztowego).

Załącznik:

a) Formularz Zgłoszenia Działalności Kręgu Dyskusyjnego

Podpisy:
Prowadzącej Krąg Za Zarząd KPLŻ